Low level communication protocol

16/01/2017

Andere vragen over dit thema

 • Communicatieprotocol : het request hash & sign

  In de tabel "'request details', veld 8 'ticket nummer'", wordt de veldlengte voor het door het GKS verstrekte ticketnummer beperkt tot zes karakters. Producenten die intern langere veldlengtes wensen te hanteren, mogen dit.

  Let op!

  Voor het doorsturen van het ticketnummer via het vermelde "request", moet de veldlengte worden beperkt tot de laatste zes karakters van het interne ticketnummer.

  Het elektronische journaal moet ook het volledige interne ticketnummer bevatten, zoals vermeld op de tickets.

  Lees meer
 • Communicatieprotocol: fout 206 doet zich voor

  Als het kassasysteem een boodschap stuurt naar de FDM, met een andere identifier dan deze die in het huidig protocol is voorzien, dan zal de FDM deze boodschap niet kunnen interpreteren en moet hij de foutmelding, code 206, versturen.

  De FDM zal in alle dergelijke gevallen het "ANTWOORD FDM IDENTIFICATION" gebruiken om de errorcode naar het kassasysteem te versturen.

  Lees meer
 • Kunt u meer informatie verstrekken rond de depannage van de VSC ?

  Uit veiligheidsoverwegingen zal de Java-applet die op de VSC voorkomt, slechts éénmaal een koppeling met een FDM toelaten.

  Dit betekent dat u als dealer over een aantal VSC- depannagekaarten zal mogen beschikken. De online webapplicatie maakt het in de toekomst mogelijk om de gebruikte depannagekaart, indien dit nodig is, als nieuwe VSC toe te wijzen aan de betrokken belastingplichtige -uitbater.

  Lees meer
 • Hoe moet het GKS de correcte maatstaven van heffing te berekenen en afronden?

  Als op een kasticket meerdere btw-tarieven van toepassing zijn, moet het kassasysteem per toepasselijk btw-tarief eerst de som maken van de bedragen vermeld op de betrokken PLU-lijnen. Vervolgens moet de maatstaf van heffing per btw-tarief worden afgerond op twee decimalen.

  Lees meer
 • Hoe het PLU-algoritme berekenen voor een leeg ticket ?

  Een leeg ticket kan bijvoorbeeld ontstaan indien een tafel wordt geopend, de ober onmiddellijk vaststelt dat hij zich heeft vergist en de tafel zonder boekingen terug afsluit.

  Als het kassasysteem een "leeg" ticket aanmaakt tijdens een event van het type "NORMAAL", zijn geen PLU-lijnen voorhanden en dient dus ook geen PLU-algoritme berekend te worden.

  Lees meer
 • Hoe moet het kassasysteem omgaan met kortingen voor het hashen van de PLU-lijnen ?

  Het GKS hasht enkel PLU-lijnen. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de line discounts en ticket discounts.

  In geval van line discounts:

  is er sprake van korting op één artikel of van een korting per artikel.

  Deze kortingen dienen als aparte PLU-lijnen te worden beschouwd. Op die manier zijn ze opgenomen in de berekening van het algoritme.

  1 Boterham met kaas 6,00 A
  1 Promokorting 10% -0,60 A

  De PLU-hash wordt over beide lijnen berekend. De korting wordt bijgevolg ook toegewezen aan het correcte btw-tarief en zal de maatstaf van heffing van het betrokken btw-tarief beïnvloeden.

  In geval van ticket discounts:

  is er sprake van een korting op het totaal van het ticket, de verrekening van kortingsbonnen, ... Ze vertegenwoordigen een vermindering van de maatstaf van heffing. Dit is het bedrag waarop het btw-tarief dient te worden berekend.

  Deze kortingen worden toegepast op het totaal van het ticket en worden meestal ook pas na het subtotaal op die manier vermeld. Vandaar dat dergelijke vermeldingen NIET als PLU-lijn dienen te worden beschouwd en dat zij dus ook NIET in de string voor de PLU-hashing worden opgenomen.

  Uiteraard dienen deze kortingen en andere bedragen door het kassasysteem aan het correct btw-tarief toegewezen te worden, zodat de maatstaf (of maatstaven) van heffing correct worden berekend.

  Lees meer
 • Wat houdt het detail PLU in ?

  Aantal, artikelomschrijving, prijs en verwijzing naar geldend btw-tarief.

  Lees meer
 • Aan welk formaat moeten de technische voorwaarden van het elektronisch journaal van een GKS beantwoorden ?

  De circulaire legt geen enkele technische voorwaarde voor het elektronische journaal op. Wel moeten de algemene bepalingen van het btw-wetboek in acht worden genomen:

  Art. 61 §1,lid 3 "Wanneer de boeken, facturen en andere stukken door middel van een geïnformatiseerd systeem worden gehouden, opgemaakt, uitgereikt, ontvangen of bewaard, hebben die ambtenaren het recht zich de op informatiedragers geplaatste gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzage te doen voorleggen ."

  Met "leesbare en verstaanbare vorm" bedoelt de wetgever dat de Administratie de bestanden moet kunnen inkijken met de middelen waarover zij beschikt. Dit kan bv. inhouden dat de Administratie een omzetting van de gegevens naar een voor haar leesbaar formaat kan vragen.

  Niet-versleutelde bestanden met een vaste recordlengte of met kommagescheiden velden/records, voldoen meestal aan bovenstaande voorwaarde.

  Lees meer
 • Het uniek productienummer moet op elke kassa op onverwijderbare wijze worden aangebracht. Onze kassasoftware is op snel wisselende hardware geïnstalleerd. Hoe pakken we dit praktisch het best aan ?

  Het uniek productienummer is gebaseerd op de unieke licentiesleutel en onwijzigbaar. Het moet altijd op één of andere materiële manier op het kassasysteem worden aangebracht.

  Dit principe is steeds van toepassing op systemen, waarbij de kassasoftware op de hardware zelf is geïnstalleerd.

  Van die regel mag enkel afgeweken worden indien de kassasoftware NIET op het hardware device zelf is geïnstalleerd, maar zich bijvoorbeeld op een (externe) server bevindt. In dit geval dient op elke hardware device die in gebruik is, het unieke productienummer:

  • constant zichtbaar te zijn in het aanmeldingsscherm
  • ten allen tijde onmiddellijk zichtbaar kunnen worden gemaakt
  Lees meer
 • Wat moet men verstaan onder "ingebrachte gegevens" en "registraties van leveringen van goederen en diensten" ?

  Hieronder verstaan we o.a. de aanmaak van trainingstickets, rapporten...

  Het mag duidelijk zijn dat we niet het commando tot het aanmaken van de tickets in kwestie bedoelen maar wel de inhoud van de tickets en de rapporten.

  Dezelfde benadering gaat op voor de omschrijving "registraties van leveringen van goederen en diensten". Ook daar bedoelen we de inhoud van het ticket en niet het commando van een ticketaanmaak.

  Lees meer