Moet ik een GKS gebruiken?

11/07/2016

Recent verscheen het nieuwe artikel 21bis van het KB nr. 1, ter vervanging van het door de Raad van State vernietigde artikel.

Daaruit volgt dat vanaf 1 juli 2016:

 • elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt
 • elke traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht

een btw-kasticket moet uitreiken via een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS), als zijn jaaromzet, exclusief btw, voor die restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 euro.

Dit bedrag van 25.000 euro vervangt dus de term ‘regelmatig’ uit het oude artikel 21bis. Die term verviel op 30 juni 2016, omdat hij, na het vernietigen van de 10 % - regel, teveel ruimte liet voor interpretatie.

Uitzonderingen en toleranties voor het hotelgedeelte, onder-aanneming en bedrijfsrestaurants blijven bijvoorbeeld van toepassing.

 

Uw omzet is lager dan 25.000 euro?

Exploitanten die voor hun restaurant- en cateringgedeelte minder dan 25.000 euro omzet per kalenderjaar behalen, moeten dus geen GKS gebruiken. Wel moeten ze vanaf 1 juli 2016 een btw-ontvangstbewijs uitreiken voor alle verbruikte maaltijden én bijhorende dranken!

 

Hoe moet u de 25.000 euro regel toepassen?

De nieuwe tekst van het artikel 21bis KB nr. 1 vermeldt ook uitdrukkelijk hoe u de 25.000 euro-regel moet toepassen. Deze regel vangt aan vanaf het kalenderjaar 2015.

Overschrijdt u 25.000 euro in 2015?

Ja? ⇒ GKS verplicht vanaf 01.07.2016;

Nee? ⇒ evalueer elk jaar opnieuw uw behaalde omzet

 

Vanaf wanneer moet u de 25.000 euro regel toepassen?

U startte uw activiteit:

 • gedurende de eerste 6 maanden van 2015, dan wordt uw eerste referentieperiode de 12 maanden vóór 01.07.2016:
 • gedurende de laatste 6 maanden van 2015, dan neemt u het aantal kalendermaanden waarin u actief was vóór 01.07.2016, en dan mag u het drempelbedrag van 25.000 éénmalig pro rata temporis verminderen voor het maken van de berekening;
 • vanaf 1 juli.2016: dan dient u (bijvoorbeeld op basis van uw ondernemingsplan) in te schatten of u de 25.000 euro gaat overschrijden: zo ja, dan dient u uiterlijk 2 maanden na de start uw uitbating te registreren bij de FOD Financiën en dient u uiterlijk 1 maand later uw GKS actief te hebben.

 

Toegelaten toleranties gedurende een korte overgangsfase.

U had onder de vorige regeling (de 10 %-regel) geen GKS nodig, maar door de nieuwe maatregel wel? Registreer dan uw uitbating voor 01.07.2016 bij de FOD Financiën. De levering van uw GKS moet plaatsvinden voor 01.10.2016 en uw GKS moet actief zijn tegen 01.01.2017. Over deze tolerantie bestond reeds een regeling in het Charter dat de Overheid met de sector afsloot;
U startte uw activiteit gedurende de eerste 6 maanden van 2016? Registreer uw uitbating uiterlijk op 30.09.2016. Uw GKS moet ten laatste op 31.10.2016 actief zijn.

Als u op 31.12.2016 vaststelt dat u voor de eerste keer de drempel hebt overschreden, dan dient u zich uiterlijk op 28.02.2017 geregistreerd te hebben (2 maanden) en uiterlijk op 31.03.2017 (1 maand) een actief GKS te hebben.

Een consument die een maaltijd ter plaatse nuttigt, of beroep doet op een cateringdienst, zal bijgevolg dus met ingang van 01.07.2016 na het beëindigen van deze ‘dienst’ hetzij een btw-kasticket van een GKS, hetzij een btw-ontvangstbewijs moeten ontvangen, naargelang zijn dienstverstrekker al of niet de 25.000 grens overschrijdt.

 

Concreet komt het op het volgende neer :

100% meeneemrestaurant of cateraar zonder bijkomende diensten?

De zuivere levering van spijzen en/of dranken, die ter plaatse wordt bezorgd of om mee te nemen, zonder enige bijkomende dienst om het onmiddellijk verbruik aangenamer te maken, is geen restaurant- of cateringdienst.

Een zuiver meeneemrestaurant of een traiteur die enkel maaltijden aflevert zonder bijkomende diensten, verricht geen restaurant- of cateringdiensten aan 12% btw, dus zal hij nooit een GKS moeten gebruiken.

Voorbeelden:

 • De mobiele bar die enkel dranken verkoopt op festivals, markten.
 • Het mobiele karretje dat wafels, dranken, pannenkoeken... verkoopt in open lucht op festivals, markten...
 • De cateraar die enkel bereide maaltijden naar klanten toebrengt of door hen laat ophalen, zonder ooit in bijkomende bediening en andere service te voorzien.
 • De slager die voorbereide maaltijden aan klanten levert en/of aanbiedt in de winkel, zonder ooit in bediening of bijkomende service te voorzien.
 • De caféhouder die alleen drank en voorverpakte snacks verkoopt zoals een zakje chips, een verpakte wafel, een bifi-worstje,... Hij verstrekt geen restaurant- of cateringdiensten en heeft dus geen GKS nodig.

Restaurant- en cateringdiensten, al dan niet gecombineerd met meeneemmaaltijden?

U geniet sinds 2010 de btw-verlaging van 21% naar 12% op restaurant- en cateringdiensten. De GKS-reglementering is op u van toepassing, dus u moet berekenen of u op jaarbasis minstens 25.000 euro omzet haalt uit restaurant- en cateringdiensten.

Voorbeeld 1

U bent een bakker met een verbruikszaal? De koffiekoeken, broodjes en gebakjes die u in de verbruikszaal serveert, worden gezien als restaurantdiensten.

Als de omzet uit restaurantdiensten 25.000 euro of meer bedragen, moet u GKS-tickets uitreiken zowel voor de verkopen die ter plaatse worden geconsumeerd als voor de verkopen in de bakkerij.

Als u geen 25.000 euro bereikt, moet u enkel voor de maaltijden en bijhorende dranken, verschaft in het verbruikssalon, een btw-bonnetje uitreiken. Voor wat u in de bakkerij verkoopt, moet u geen btw-bonnetjes uitreiken.

Voorbeeld 2

U baat een cafetaria of feestzaal uit. Men kan bij u feestjes/vergaderingen organiseren. Wanneer u zelf de nodige maaltijden voorziet, of wanneer u hiervoor beroep doet op een cateraar en die kosten doorfactureert aan de klant, verricht u restaurant- of cateringdiensten die u moet opnemen in de berekening. Wanneer de cateraar rechtstreeks met de klant handelt, verricht u als uitbater van de zaal geen restaurant- of cateringdienst.

Voorbeeld 3

U geeft kookworkshops. Het geven van kookworkshops is geen restaurant- of cateringdienst, omdat het aspect van lesgeven domineert. Het normale btw-tarief van 21% is van toepassing.

Andere vragen over dit thema

 • Wanneer mag ik het GKS van de hand doen?

  In de volgende 2 situaties :

  1. Als uw activiteiten zo wijzigen dat u geen omzet meer haalt uit restaurant- en cateringdiensten. Concreet betekent het dat u al uw horeca-activiteiten hebt stopgezet OF dat u bent overgeschakeld naar louter meeneem of enkel leveringen verricht.
    
  2. U zet de zaak stop.

   

  Elke onderneming waar verbruik ter plaatse gebeurt, of waar cateringdiensten worden verstrekt, moet jaarlijks bekijken of de grens van 25.000 euro overschreden wordt. VAN ZODRA het verbruik ter plaatse en de cateringdiensten de grens van 25.000 euro overschrijden, zal ALTIJD een GKS moeten gebruikt worden. De evolutie van de jaarlijkse omzet uit restaurant- en cateringdiensten NA installatie van een GKS, is niet van belang.

  Lees meer
 • Wat verandert er voor de organisator van seminaries?

  Bij de organisatie van een seminarie, wordt vaak een maaltijd voorzien. De organisator doet hiervoor dikwijls beroep op een derde (zoals het hotel of het congrescentrum waar het seminarie doorgaat, of een cateraar) De organisator rekent bij de aanrekening van het seminarie de prijs van de maaltijd door aan de klant.

  De hoofdactiviteit van de organisator is het organiseren van het seminarie. De derde reikt hem voor de cateringdiensten een GKS-ticket uit maar de organisator heeft niet altijd de mogelijkheid om aan elke deelnemer een GKS-ticket uit te reiken, gezien er dagelijks verschillende seminaries doorgaan op steeds verschillende locaties in het land.

  De administratie aanvaardt dat seminarieorganisatoren voor de maaltijden die ter gelegenheid van een seminarie worden verschaft, anders dan met eigen middelen, m.a.w. door beroep te doen op een derde, geen kastickets van een geregistreerd kassasysteem moeten worden uitgereikt aan de deelnemers.

  Lees meer
 • Wat verandert er voor de uitbater van een pretpark?

  Om te bepalen of binnen een pretpark btw-bonnetjes of tickets van een GKS moeten worden uitgereikt, moet elke inrichting afzonderlijk bekeken worden. Er kunnen binnen één park bijvoorbeeld meerdere restaurants, drankgelegenheden, snackkramen, ijsjesverkopers,… aanwezig zijn. De grens van 25.000 euro zal voor elke inrichting afzonderlijk berekend moeten worden.

  Indien u in een inrichting de grens van 25.000 euro bereikt of overschrijdt, zal u dienen over te gaan naar het gebruik van het GKS in deze inrichting en GKS-tickets uit te reiken voor alle verrichte horecahandelingen. Dat betekent dat, van zodra u uw GKS activeert, u alles wat u verkoopt erop moet intikken, zowel de meeneemverkopen als het verbruik ter plaatse.

  Het staat u evenwel altijd vrij om gemakshalve een GKS te gebruiken in alle inrichtingen die restaurant- of cateringdiensten verschaffen.

  Lees meer
 • Hoe bereken ik de grens van 25.000 euro bij meerdere inrichtingen onder hetzelfde btw-nummer?

  Als u onder hetzelfde btw-nummer meerdere horecazaken uitbaat, wordt de grens van 25.000 euro berekend per inrichting. Elke inrichting volgt haar eigen regeling op voorwaarde dat ze materieel niet onderling verbonden zijn.

  Twee inrichtingen zijn materieel verbonden als klanten zich vrij en zonder het verlaten van het pand tussen de ruimtes kunnen bewegen waarin u uw diverse horeca-activiteiten uitoefent.

  Het is dus perfect mogelijk dat u in zaak A een GKS moet gebruiken, en in zaken B en C niet.

  Let op!

  Heeft u zowel een mobiele als een niet-mobiele inrichting? Dan zijn ook deze als twee aparte inrichtingen te beschouwen. Een paar concrete voorbeelden:

  voorbeeld 1

  U baat een brasserie/bar uit. Beide activiteiten vinden in hetzelfde gebouw plaats en onder één btw-nummer. In de ene helft van het gebouw is de bar, waar enkel kan worden gedronken. In de andere helft van het gebouw is de brasserie waar restaurantdiensten worden aangeboden. Beide delen van het gebouw zijn fysiek van elkaar gescheiden en beschikken elk over een aparte klanteningang. Ze delen wel de toog en de keuken. De klanten moeten het gebouw verlaten om tussen de ruimtes te wisselen.

  Aangezien de inrichtingen als niet materieel verbonden worden beschouwd, moet u de grens van 25.000 euro per activiteit toepassen. Waarschijnlijk zal u GKS-tickets moeten uitreiken in de brasserie, maar niet in de bar.

  voorbeeld 2

  U bent een ijsbereider. U biedt uw ijsjes aan in een verbruikssalon. Als het goed weer is, rijdt u ook rond met een mobiel ijskarretje.

  U moet de grens van 25.000 euro dus tweemaal toepassen. Eenmaal voor het verbruikssalon en eenmaal voor het ijskarretje. Voor de verkopen via het ijskarretje heeft u waarschijnlijk geen GKS nodig, aangezien deze in principe als leveringen kunnen worden beschouwd.

  Lees meer
 • Wat met het GKS op internationale transportmiddelen zoals trein, boot, vliegtuig?

  Omwille van de praktische redenen, moeten er geen kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt aan boord van een vliegtuig. Ook aan boord van een schip of trein ingezet voor internationaal passagiersvervoer moeten er geen kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt.

  Lees meer
 • Wat met mijn verkoopautomaten?

  De verkoop van voeding en drank via automaten is geen restaurant- of cateringdienst. Indien de grens van 25.000 euro wordt bereikt, moeten er in principe GKS-tickets worden uitgereikt voor alle horeca-activiteiten. Om praktische redenen moeten er echter geen GKS-tickets worden uitgereikt voor de verkopen via de automaten.

  Lees meer
 • Zijn de belastingplichtigen vrijgesteld door artikel 44 beoogd door de GKS reglementering ?

  De activiteiten die aan de voorwaarden van artikel 44 van het Btw-Wetboek voldoen, zijn vrijgesteld van btw. De GKS-regelgeving is voor hen niet van toepassing. Er hoeven ook geen btw-bonnetjes te worden uitgereikt voor de verrichte restaurant- en cateringdiensten. Inrichtingen die voor 100% onder de vrijstelling vallen, kunnen dus verder werken zoals voorheen. Let er wel op dat u ten allen tijde voldoet aan de voorwaarden die door artikel 44 worden opgelegd.

  Concreet:

  Als uw school- of ziekenhuiscafetaria momenteel een vrijstelling geniet volgens artikel 44 omdat u alle voorwaarden daartoe vervult, werkt u verder zoals u dat gewoon bent.

  Dit in tegenstelling tot school- en ziekenhuiscafetaria’s die geen vrijstelling volgens artikel 44 genieten. Zij zullen een GKS moeten installeren als de grens van 25.000 euro bereikt wordt. Indien niet, worden btw-bonnetjes uitgereikt aan de klant en ingeschreven in het dagontvangstenboek.

  Strikt genomen moeten er nooit GKS-tickets of btw-bonnetjes worden uitgereikt voor handelingen die zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, van het Btw-Wetboek.

  Lees meer
 • Wat verandert er voor een B&B?
 • Wat verandert er voor de hotels?

  Voor de hotels maken we een onderscheid tussen twee activiteitenclusters.

  Activiteitencluster 1 : de hotelactiviteiten

  De eerste cluster omvat het verschaffen van gemeubelde logies aan hotelgasten en kan gepaard gaan met het verschaffen van spijzen, dranken of bijkomende diensten van allerlei aard, die verrekend worden via de globale hotelrekening.

  Binnen deze cluster blijft de oude regeling van toepassing op VOORWAARDE dat deze handelingen allemaal verrekend worden via de globale hotelrekening. Er moet een btw-bonnetje uitgereikt worden bij de beëindiging van de dienst. Het btw-bonnetje mag vervangen worden door een volledige factuur, voor zover deze wordt uitgereikt op het tijdstip waarop de dienst is beëindigd.

  De grens van 25.000 euro kan dus nooit toegepast worden in de eerste activiteitencluster. Het staat u natuurlijk vrij ook voor deze cluster vrijwillig gebruik te gaan maken van een GKS.

  Enkel indien u zich beperkt tot de handelingen in deze cluster, én die worden steeds opgenomen op de hotelrekening, kan u het papieren btw-bonnetje vervangen door een ticket dat aangemaakt werd door het kasregister zoals bedoeld in de beslissing nr. E.T. 103.592. De oude vergunning van aanschrijving nr. 6/1999 is niet meer mogelijk.

  Voorbeeld 1

  Een hotelgast betaalt via zijn globale hotelrekening twee maaltijden : zijn eigen maaltijd en de maaltijd van een niet-hotelgast die hij had uitgenodigd. Beide maaltijden worden behandeld volgens de regels van de eerste activiteitencluster.

  Voorbeeld 2

  Een hotelgast verbleef één nacht in uw hotel en nodigde een derde uit om met hem in het hotel te dineren. Alle kosten werden op het kamernummer geboekt. Het is echter niet de hotelgast die de rekening betaalt. De factuur wordt opgestuurd naar de werkgever, in dit geval de werkelijke klant van het hotel. Deze factuur ter vervanging van het btw-bonnetje zal enkel worden aanvaard als de factuur zo snel mogelijk na het uitchecken, wordt verzonden naar de opdrachtgever.

  Activiteitencluster 2 : andere dan hotelactiviteiten

  Dit zijn alle reca-activiteiten die niet via de globale hotelrekening worden verrekend.

  Binnen deze cluster moet u de grens van 25.000 euro berekenen om te bepalen of u gebruik moet maken van hetzij btw-bonnetjes, hetzij een GKS.

  Is het resultaat minder dan 25.000 euro, dan blijft de oude regeling van toepassing. U moet met andere woorden voor het verschaffen van maaltijden, een btw-bonnetje of een vervangende factuur uit reiken op het tijdstip waarop de dienst is voltooid. Een kassasysteem met een oude vergunning van aanschrijving nr. 6/1999 of van beslissing nr. E.T. 103.592 ter vervanging van de papieren btw-bonnetjes is niet meer mogelijk !

  Is het resultaat 25.000 euro of meer, dan moet u een GKS gaan gebruiken voor alle handelingen binnen deze cluster. Het GKS-ticket overhandigt u aan de klant op het ogenblik dat de dienst is voltooid. Een factuur kan het GKS-ticket nooit vervangen.

  Eens men een GKS gebruikt, moet men alle handelingen verricht voor niet-hotelgasten, hierin opnemen.

  Voorbeeld 1

  Een hotel heeft een restaurant en een bar die toegankelijk zijn voor niet-hotelgasten. Bij toepassing van de grens van 25.000 euro, blijkt dat deze drempel gehaald wordt. Concreet betekent dit dat het GKS moet gebruikt worden in de bar en in het restaurant. Deze behoren immers tot de 2de activiteitencluster. In de hotellobby waar de rekeningen van de hotelgasten worden opgemaakt, is echter geen GKS nodig omdat die activiteit behoort tot de eerste activiteitencluster.

  Voorbeeld 2

  U beschikt over een hotel met bijbehorend restaurant, waar zowel hotelgasten als niet-hotelgasten kunnen komen eten. In het restaurant staat een GKS, aan de hotelbalie niet. Gast A komt 's avonds eten in gezelschap van mijnheer X, een vriend die niet in het hotel verblijft. Aan het einde van de maaltijd besluit Gast A dat hij de maaltijd via de hotelrekening wil vereffenen. Zijn vriend betaalt zijn deel.

  Indien u reeds voor de invoering van het GKS over een kassasysteem beschikte in uw restaurant, is de kans groot dat uw kassasysteem gekoppeld was aan de facturatiesoftware voor het hotel. Ook onder het GKS blijft die mogelijkheid bestaan. U kunt de tafel splitsen: één deel "boekt u door" op een kamerrekening, het andere deel resulteert in een GKS-ticket voor de bezoeker. De boeking "op kamer" resulteert binnen het GKS in de aanmaak van een pro-forma-ticket, waarvan de relevante gegevens worden bijgehouden in de fiscale data module. Bij een eventuele controle kunt u dit perfect matchen met de globale hotelrekening, waarop de bewuste maaltijd zal zijn vermeld. Deze werkwijze wijkt in niets af van de huidige werkwijze.

  Lees meer
 • Wat verandert er voor de traiteurs?

  U geniet sinds 1 januari 2010 van de btw-tariefverlaging. Daarom moet u  de grens van 25.000 euro toepassen.

  Indien u de 25.000 euro bereikt of overschrijdt, zal u in de loop van het jaar dienen over te gaan naar het gebruik van het GKS en GKS-tickets uit te reiken voor alle verrichte horecahandelingen. Indien u de 10% niet bereikt, moet u na 31.12.2014 btw-bonnetjes uitreiken voor de verrichte cateringdiensten.

  Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen het verrichten van cateringdiensten en het leveren van maaltijden. We spreken van een levering als de klant de maaltijd komt afhalen of als u de maaltijd bij de klant levert zonder bijkomende diensten te verschaffen.

  De omzet uit leveringen telt niet mee als omzet uit restaurant- of cateringdiensten voor de berekening van de grens van 25.000 euro. Dit in tegenstelling tot de cateringdiensten die wel in de berekening zitten.

  Wat indien ik gebruikmaak van de forfaitaire regeling?
  Hoe het GKS praktisch gebruiken voor uw activiteiten op locatie?

  Lees meer
 • Wat verandert er voor de bedrijfsmesses?

  Een onderneming kan vrijgesteld worden van het uitreiken van een controledocument in de bedrijfsmesse voor zover de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

  1. De activiteit van de onderneming is een andere activiteit dan de horeca-activiteit
  2. De bedrijfsmesse is slechts toegankelijk voor personeelsleden van de onderneming en eventueel voor het personeel van een gelieerde onderneming. De personen die door middel van een outsourcingscontract op middellange of op lange termijn tewerkgesteld zijn bij de outsourcer (vb. inzake IT), mogen ook als (gelieerde) personeelsleden worden beschouwd voor het gebruik van de bedrijfsmesse. In zeer beperkte mate mogen genodigden ook gebruik maken van het bedrijfsmesse (de genodigden mogen maximum vijf procent van de omzet exclusief btw van het bedrijfsmesse uitmaken).
  3. De bedrijfsmesse is enkel toegankelijk tijdens de werkuren.

  De tolerantie is enkel van toepassing op de relatie tussen een onderneming en haar personeel, zoals omschreven in het tweede streepje hierboven. De belastingplichtige (vb. traiteur,...) die op zijn beurt de maaltijden verstrekt aan de bedoelde onderneming is niet ontheven van de verplichtingen met betrekking tot het geregistreerde kassasysteem (zie tweede voorbeeld).

  Voorbeeld 1

  Mijn onderneming heeft een bedrijfsrestaurant en heeft personeel in dienst die zorgt voor de aankopen, de bereidingen en de bediening van de maaltijden. Het is met andere woorden mijn onderneming zelf die de restaurantdienst verricht.

  Wanneer de drie voorwaarden voldaan zijn, hoeft mijn onderneming geen GKS te installeren. Mijn personeel hoeft geen GKS-tickets te ontvangen en evenmin btw-bonnetjes.

  Mijn onderneming dient een dagboek van ontvangsten te houden en de inschrijvingen te verrichten op basis van gedateerde verantwoordingsstukken, volgens de normale regels van artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit nr. 1.

  Voorbeeld 2

  Mijn onderneming heeft een bedrijfsmesse toegankelijk voor de personeelsleden maar doet een beroep op een derde voor de uitbating van het restaurant. Wanneer de drie bovenstaande voorwaarden voldaan zijn, hoeven er noch GKS-tickets, noch btw-bonnetjes te worden uitgereikt aan de personeelsleden die gebruik maken van de bedrijfsmesse.

  De derde, die als professionele activiteit restaurant- of cateringdiensten verricht, moet hoogstwaarschijnlijk, na toepassing van de grens van 25.000 euro, een GKS in gebruik nemen. De volledige omzet moet steeds in het kassasysteem opgenomen worden.

  De derde neemt steeds de totale prijs van de in de bedrijfsmesse verrichte handelingen op in zijn GKS, ongeacht of hetzij de personeelsleden de volledige prijs zelf betalen, hetzij mijn onderneming tussenkomt. Het ticket moet in principe worden uitgereikt op het tijdstip van de voltooiing van de dienst. Er wordt echter aanvaard dat er dagelijks slechts één ticket per dag totaal wordt aangemaakt dat zowel de prijs betaald door het personeelslid als de tussenkomst van mijn onderneming omvat.

  De derde int bijvoorbeeld voor de maaltijd 3 euro van het personeelslid, terwijl mijn onderneming eveneens nog 5 euro bijdraagt. Zowel de 3 euro als de 5 euro dient opgenomen te worden in het GKS van de derde.

  De derde int bijvoorbeeld voor de maaltijd 8 euro bij mijn onderneming en ik reken vervolgens zelf af met mijn personeelslid. Er wordt 8 euro opgenomen in het GKS van de derde.

  De derde heeft bijkomend de verplichting mij een factuur uit te reiken, voor mijn tussenkomst in de prijs, uiterlijk de 15de dag van de maand na die waarin de handelingen werden verricht. Als bijkomende tolerantie wordt toegestaan dat de dagelijks met het GKS aangemaakte tickets pas op dezelfde uiterlijke datum worden uitgereikt, door ze te hechten aan de factuur. Mijn onderneming ontvangt bijgevolg een factuur voor haar tussenkomst in de prijs, en tickets van het GKS voor de totale prijs (haar tussenkomst en betalingen door de personeelsleden) als controledocument. Indien mijn onderneming niet tussenkomt in de prijs en de bedragen door de derde bij het personeelslid geïnd worden, dient de derde de tickets die per dag totaal worden opgemaakt toch aan mijn onderneming uit te reiken. Toegestaan wordt dat deze niet dagelijks worden uitgereikt, maar worden verzameld en bijvoorbeeld eenmaal per maand worden uitgereikt.

  Het GKS van de derde mag centraal, bijvoorbeeld in zijn administratieve zetel worden gehouden. Er hoeft met betrekking tot de inkomsten van de bedrijfsmesse in dit geval, geen afzonderlijk dagboek van ontvangsten te worden gehouden.

  Lees meer
 • Wat verandert er voor de foorkramers?

  Voor u verandert er niets. De bestaande uitzondering voor foorkramers blijft bestaan. U hoeft geen controledocument uit te reiken.

  Lees meer
 • Wat verandert er voor de frituren?

  U bent een 100% meeneemfrituur

  Voor u verandert er niets. U geeft vandaag geen btw-bonnetjes aan uw klanten omdat u enkel leveringen verricht.

  Ook na 01.01.2015 moet u geen btw-bonnetjes of GKS-tickets aan uw klanten uitreiken, omdat uw verkopen beschouwd worden als leveringen van goederen. Hiervoor geldt trouwens het btw tarief van 6%.

  Omdat u geen btw-bonnetjes of GKS-tickets moet uitreiken, kan u ook in de toekomst gebruik maken van het forfaitair belastingregime.

  Belangrijk om te weten:

  In sommige situaties kunnen klanten hun maaltijd ter plaatse consumeren, maar wordt het toch beschouwd als een levering van goederen waardoor u toch als een 100% meeneem-frituur wordt beschouwd.

  Ter plaatse genuttigde maaltijden worden namelijk niet beschouwd als restaurantdiensten maar als leveringen van goederen indien de volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

  • De verkochte spijzen en dranken kunnen enkel worden genuttigd in open lucht. Het nuttigen onder een luifel, uitklapbaar dak of eender welke afscherming die niet volledig gesloten is, wordt beschouwd als "in open lucht".
  • De verkochte spijzen en dranken zijn standaardproducten en bereidingen binnen uw activiteitenniche. Zo zijn frietjes, frikadellen en loempia's bereid in het frituurvet, typische producten voor de frituursector. Een croque monsieur met frietjes is dat daarentegen niet. De bereiding gebeurt voortdurend of op regelmatige basis.
  • De dranken en spijzen worden enkel aangeboden in een voor éénmalig gebruik bestemde houder of verpakking van papier, karton of kunststof. Ook het bestek is voor éénmalig gebruik bedoeld.
  • Ook als er zitgelegenheid is, wordt er niet aan tafel bediend.

  U heeft een gemengde zaak: meeneem en verbruik ter plaatse

  Dan valt u onder de GKS-regelgeving.

  De tolerantiemaatregel omschreven in punt 19 van de aanschrijving nr. 6 van 27.04.1999 die u vrijstelde van het uitreiken van een controledocument, vervalt op 01.01.2015.

  Gelet op de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen, moet elke belastingplichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht, vanaf 01.01.2015 een bepaald verantwoordingsstuk uitreiken. U moet dus de grens van 25.000 euro berekenen.

  Indien u de 25.000 euro  niet bereikt, moet u btw-bonnetjes uitreiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten.

  Indien u de 25.000 euro bereikt of overschrijdt, zal u dienen over te gaan naar het gebruik van het GKS en GKS-tickets uit te reiken voor alle verrichte horecahandelingen. Dat betekent dat, van zodra u uw GKS activeert, u alles wat u verkoopt erop moet intikken, zowel de meeneemverkopen als het verbruik ter plaatse.

  Wat als ik gebruik maak van de forfaitaire regeling?
  Wat is het verschil tussen werken met een btw-bonnetje en een GKS-ticket?

  Lees meer
 • Wat verandert er voor de inrichtingen waar men enkel lichte maaltijden serveert?

  Voor verschaffers van lichte maaltijden vervalt op 01.01.2015 de tolerantiemaatregel omschreven in punt 18 van de aanschrijving nr. 6 van 27.04.1999 die stelde dat door betrokkenen geen controledocument moet uitgereikt worden.

  Gelet op de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen, moet elke belastingplichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht, vanaf 01.01.2015 een bepaald verantwoordingsstuk uitreiken. U moet dus de grens van 25.000 euro berekenen.

  Indien u de 25.000 euro  niet bereikt, moet u btw-bonnetjes uitreiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten.

  Indien u de 25.000 euro bereikt of overschrijdt, zal u dienen over te gaan naar het gebruik van het GKS en GKS-tickets uit te reiken voor alle verrichte horecahandelingen. Dat betekent dat, van zodra u uw GKS activeert, u alles wat u verkoopt erop moet intikken, zowel de meeneemverkopen als het verbruik ter plaatse.

  Wat betekent dit voor uw dagelijkse werking?
  Wat is het verschil tussen werken met een btw-bonnetje en een GKS-ticket?

  Lees meer