Nieuw Koninklijk Besluit - 25.000 euro-regel vervangt de 10 procent-regel

Publication date
Recent verscheen het nieuwe artikel 21bis van het KB nr. 1, ter vervanging van het door de Raad van State vernietigde artikel.

Daaruit volgt dat vanaf 1 juli 2016:

  • elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt
  • elke traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht

 

een btw-kasticket moet uitreiken via een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS), als zijn jaaromzet, exclusief btw, voor die restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 euro.

Dit bedrag van 25.000 euro vervangt dus de term ‘regelmatig’ uit het oude artikel 21bis. Die term verviel op 30 juni 2016, omdat hij, na het vernietigen van de 10 % - regel, teveel ruimte liet voor interpretatie.

 

Hoe onze website raadplegen na deze wetswijziging?

Het GKS-team stelt alles in het werk om de informatie op onze website zo snel mogelijk aan te passen aan deze nieuwe regelgeving. De informatie op onze website is dus nog niet volledig bijgewerkt, maar alle FAQ’s blijven wel beschikbaar. Hou daarbij enkel in het achterhoofd dat ‘de nieuwe 25.000 euro-regel’ steeds van toepassing is in plaats van de 10%-regel.

Uitzonderingen en toleranties voor het hotelgedeelte, onder-aanneming en bedrijfsrestaurants blijven bijvoorbeeld van toepassing.

 

Uw omzet is lager dan 25.000 euro?

Exploitanten die voor hun restaurant- en cateringgedeelte minder dan 25.000 euro omzet per kalenderjaar behalen, moeten dus geen GKS gebruiken. Wel moeten ze vanaf 1 juli 2016 een btw-ontvangstbewijs uitreiken voor alle verbruikte maaltijden én bijhorende dranken!

 

Hoe moet u de 25.000 euro regel toepassen?

De nieuwe tekst van het artikel 21bis KB nr. 1 vermeldt ook uitdrukkelijk hoe u de 25.000 euro-regel moet toepassen. Deze regel vangt aan vanaf het kalenderjaar 2015.

Overschrijdt u 25.000 euro in 2015?

Ja? ⇒ GKS verplicht vanaf 01.07.2016;

Nee? ⇒ evalueer elk jaar opnieuw uw behaalde omzet

 

Vanaf wanneer moet u de 25.000 euro regel toepassen?

U startte uw activiteit:

  • gedurende de eerste 6 maanden van 2015, dan wordt uw eerste referentieperiode de 12 maanden vóór 01.07.2016:
  • gedurende de laatste 6 maanden van 2015, dan neemt u het aantal kalendermaanden waarin u actief was vóór 01.07.2016, en dan mag u het drempelbedrag van 25.000 éénmalig pro rata temporis verminderen voor het maken van de berekening;
  • vanaf 1 juli.2016: dan dient u (bijvoorbeeld op basis van uw ondernemingsplan) in te schatten of u de 25.000 euro gaat overschrijden: zo ja, dan dient u uiterlijk 2 maanden na de start uw uitbating te registreren bij de FOD Financiën en dient u uiterlijk 1 maand later uw GKS actief te hebben.

 

Toegelaten toleranties gedurende een korte overgangsfase.

U had onder de vorige regeling (de 10 %-regel) geen GKS nodig, maar door de nieuwe maatregel wel? Registreer dan uw uitbating voor 01.07.2016 bij de FOD Financiën. De levering van uw GKS moet plaatsvinden voor 01.10.2016 en uw GKS moet actief zijn tegen 01.01.2017. Over deze tolerantie bestond reeds een regeling in het Charter dat de Overheid met de sector afsloot;
U startte uw activiteit gedurende de eerste 6 maanden van 2016? Registreer uw uitbating uiterlijk op 30.09.2016. Uw GKS moet ten laatste op 31.10.2016 actief zijn.

 

Als u op 31.12.2016 vaststelt dat u voor de eerste keer de drempel hebt overschreden, dan dient u zich uiterlijk op 28.02.2017 geregistreerd te hebben (2 maanden) en uiterlijk op 31.03.2017 (1 maand) een actief GKS te hebben.

Een consument die een maaltijd ter plaatse nuttigt, of beroep doet op een cateringdienst, zal bijgevolg dus met ingang van 01.07.2016 na het beëindigen van deze ‘dienst’ hetzij een btw-kasticket van een GKS, hetzij een btw-ontvangstbewijs moeten ontvangen, naargelang zijn dienstverstrekker al of niet de 25.000 grens overschrijdt.

Tot slot worden GKS-gebruikers eraan herinnerd dat het uitreiken van het pro forma ticket niet volstaat om aan de wetgeving te voldoen, de klant moet effectief buitenstappen met het btw-kasticket.