GKS - Raad van State - verduidelijking

Publication date
Inhoud van het bericht aan de horecafederaties dd. 06/10/2015

Naar aanleiding van de tussentijdse kwantitatieve evaluatie van de geïnstalleerde geregistreerde kassasystemen (GKS) op 30/9 ll. werd vastgesteld dat blijkbaar heel wat uitbaters momenteel aarzelen om hun GKS te bestellen en/of te installeren. De polemiek omtrent het negatieve advies van de Auditeur bij de Raad van State omtrent de ’10 % - regel’ speelt hier een belangrijke rol in.

De bevoegde Ministers en administraties dringen langs deze weg aan op duidelijke communicatie omtrent volgende punten:

- het betreft hier het ‘advies’ van de Auditeur bij de Raad van State, waarbij uiteraard dient gewacht te worden op het arrest van de Raad van State zelf;

- er ligt, voor het geval dit arrest alsnog negatief zou uitvallen, reeds een ontwerp van reparatieve wetgeving klaar, waarbij de doelgroep die vandaag reeds door het geregistreerd kassasysteem wordt geviseerd alleszins ook in de toekomst weerhouden blijft;

- er wordt verder vastgehouden aan de oorspronkelijke timing: iedereen binnen de doelgroep dient uiterlijk op 31.12.2015 een actief geregistreerd kassasysteem te hebben;

- er zullen, zoals gepland, vanaf 01.01.2016 systematisch en gericht controles op het terrein plaatsvinden om de compliance van de ondernemingen op het vlak van registratie, implementatie en ingebruikname van het GKS te verifiëren.  Het spreekt voor zich dat die uitbatingen die niet (tijdig) geregistreerd hebben en/of de implementatiedatum voor ingebruikneming van het GKS niet hebben gerespecteerd, niet in orde zijn met de vigerende regelgeving, en zich onder meer aan administratieve sancties en geldboetes kunnen blootgesteld zien.